Zasady Uczestnictwa

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁYWANIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI CHLAPU CHLAP

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu zajęć.

2. Dziecko wchodzi do wody pod opieką jednego dorosłego opiekuna.

3. Dzieci do lat 3 oraz starsze nadal używające pieluch, pływają w specjalnych pieluchach przeznaczonych do pływania.

4. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny. Po zajęciach można skorzystać ze strefy relaksacyjnej basenu przez pozostałe 15 min.

5. Kartę uczestnika dla dziecka + 1 dorosłego opiekuna wykupuje się na konkretny dzień i godzinę. Karta uczestnika jest imienna i posiada zapisaną datę ważności, która nie podlega zmianie. Zabrania się jej przekazywania innym.

6. Przy wstępie jednego dziecka na zajęcia: karta uczestnika, to liczba tygodni x 37 zł. Ilość niektórych dni tygodnia w semestrze jest różna (cena karty będzie obliczana według ilości sobót lub niedziel). Cena nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. Opłatę za kartę uczestnika należy uiścić przed pierwszymi zajęciami na rachunek 07 1870 1045 2078 1176 6122 0001 Szkoła Pływania Łukasz Ilnicki. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka , dzień, godzina zajęć np. Jaś Kowalski, Niedziela 9:30) Płatność można rozłożyć na 2 części. Pierwsza część – 300zł, jest zaliczką i nie przelicza się jej na ilość wstępów na zajęcia, druga część – w ustalonym przy zakupie karty terminie: w semestrze zimowym do 15 października/w semestrze letnim do 15 marca.

7. Przy wstępie rodzeństwa na zajęcia: karta uczestnika, to liczba tygodni x 35 zł. Ilość niektórych dni tygodnia w semestrze jest różna (cena karty będzie obliczana według ilości sobót i niedziel). Cena nie obejmuje dni przypadających w święta kościelne i państwowe, w czasie których pływalnia jest nieczynna. Opłatę za kartę uczestnika należy uiścić w dniu zapisu, można rozłożyć ją na 2 części. Pierwsza część – 400 zł, jest zaliczką i nie przelicza się jej na ilość wstępów na zajęcia, druga część – w ustalonym przy zakupie karty terminie: w semestrze zimowym do 15 października/w semestrze letnim do 15 marca.

8. Opiekunów i osoby towarzyszące dodatkowo obowiązuje regulamin pływalni, a przede wszystkim: kąpiel pod prysznicem przed wejściem do basenu, zmiana obuwia na czyste klapki przed wejściem do szatni.

9. Rezygnacja z karnetu. Zwrot karnetu powinien nastąpić na 7 dni przed kolejną lekcją. Zwracamy kwotę za dotychczas nie zrealizowane zajęcia, potrącając za te które już się odbyły po 50zł.

10. Odrabianie: Istnieje możliwość odrobienia 3 zajęć w semestrze. Warunkiem jest powiadomienie drogą mailową na adres chlapuchlap@gmail.com dzień wcześniej do godz.18:00 Termin odrabiania należy uzgodnić wcześniej z instruktorem, składając czytelny podpis na liście odrabiających (bez podpisu na liście nie ma możliwości wejścia na basen). Odrabianie będzie się odbywać w innych dniach i godzinach niż wyznaczone w opłaconej karcie uczestnika, nie później jednak niż do końca danego semestru. Odrabianie może się odbywać w soboty lub niedziele. W przypadku nie pojawienia się w uzgodnionym terminie odrabiania nie będzie możliwości wyznaczenia ponownego terminu.

11. Nie ma możliwości przekładania zajęć na inny dzień tygodnia, ani nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystane wstępy na zajęcia.

12. W przypadku płatności w dwóch częściach nieopłacenie w ustalonym terminie drugiej części opłaty skutkuje wykreśleniem z grupy i brakiem możliwości wstępu na zajęcia. Warunkowo po przekroczeniu terminu płatności drugiej części można wejść na zajęcia opłacając wstęp jednorazowy 40 zł.

Nie pojawienie się w kolejnym terminie zajęć danej grupy w przypadku opłat jednorazowych może skutkować wykreśleniem z grupy, jeśli będą inni chętni. Przy wejściach jednorazowych nie ma możliwości odrabiania zajęć.

13. Opłatę za Kartę uczestnika na nowy semestr należy dokonać najpóźniej 7 dni przed ostatnimi zajęciami w semestrze, nie dokonanie opłaty (brak ciągłości) jest jednoznaczne z rezygnacją z zajęć i wykreśleniem z listy.

14. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

15. Wokół niecki basenowej należy poruszać się wyłącznie boso z zachowaniem szczególnej ostrożności.

16. Zanim rodzic wejdzie do wody przekazuje dziecko instruktorowi i odbiera je będąc już w wodzie. Zabrania się samodzielnego wchodzenia z dzieckiem do basenu.

17. O doborze grupy decyduje instruktor prowadzący zajęcia. Zastrzega się prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości uczestników.

18. Z powodów technicznych, niezależnie od organizatora zajęcia mogą zostać odwołane i odbyć się w innym terminie.

19. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora.

20. Opiekun jest zobowiązany do osobistego poinformowania instruktora o dolegliwościach zdrowotnych dziecka, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas zajęć.

21. Zastrzega się możliwość zmiany podanych cen.Nie dotyczy kart uczestnika zakupionych jednorazowo lub w ratach.

22. Wykupienie karty uczestnika jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad uczestnictwa, regulaminu pływalni oraz deklaracją rodziców/opiekunów o braku przeciwwskazań lekarza do udziału dziecka w zajęciach w wodzie.